វគ្គសិក្សាអានាបាណស្សតិកម្មដ្ឋាន សម្រាប់កុមារ

 

នៅមជ្ឈមណ្ឌល​វិបស្សនា​កម្មដ្ឋាន ធម្មលដ្ឋិកា

លេខទូរសព្ទ​សម្រាប់​ចុះឈ្មោះ៖  011 311 383

ចុះ​ឈ្មោះ​បម្រើ​វគ្គ​កុមារ